Recent Posts

Wykonawca testamentu

Stosownie do art. 986 § 1 k.c. spadkodawca może w testamencie powołać wykonawcę testamentu. Ustanowienie wykonawcy testamentu jest rozrządzeniem testamentowym. Będąc prawem osobistym spadkodawcy przysługuje tylko jemu. Brzmienie art. 986 § 1 k.c. uzasadnia – odmienne niż to stanowił wprost art. 137 § 1 Prawa spadkowego z 1946...

read more

Uprawniony z tytułu polecenia

Z samej istoty skargi kasacyjnej wynika, że w tym postępowaniu nie można czynić odmiennych ustaleń faktycznych. Skoro więc skarżący nie wskazał jako naruszonych przepisów dotyczących podstawy faktycznej orzeczenia, to Sąd Najwyższy był związany ustaleniami faktycznymi stanowiącymi podstawę zaskarżonego postanowienia. Nie mógł więc...

read more

Roszczenie zapisobiercy

Motywy wyroku Sądu Okręgowego świadczą o całkowitym nieporozumieniu, co do istoty sporu pomiędzy stronami. Sąd wypowiedział się o żądaniu pozwanego tak, jakby dochodził on roszczenia o zachowek: oddalenie żądania pozwanego opartego na art. 998 § 1 k.c. zostało uzasadnione tym, że przepis ten nie ma zastosowania z tej przyczyny, że...

read more